Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van IES, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. IES zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van IES.

 

Gelinkte websites

Deze website kan links naar externe websites bevatten. IES is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

 

IE rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan IES, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom. Tenzij anders aangegeven, geldt dat tevens voor de op deze website opgenomen informatie.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.