RISICO GESTUURD ASSETMANAGEMENT

In veel organisaties mist een transparant besluitvormingsproces. Dit maakt keuzes lastig uit te leggen met als resultaat onvoldoende intern draagvlak voor besluiten én frustratie. Organisaties creëren onvoldoende transparante waarde en dat is een gemiste kans.

 

BESLUITVORMING VRAAGT STEEDS VAKER OM GOEDE ONDERBOUWING EN TRANSPARANTIE

Hoe groter de waarde van de assets, hoe groter de impact op de omgeving en de stakeholders. In de moderne samenleving groeit de invloed van stakeholders op het beleid en de strategie van organisaties en de asset portfolio in het bijzonder. Burgers worden mondiger en openbaarheid van bestuur en het kunnen uitleggen van genomen besluiten wordt voor organisaties in zowel de publieke als de private sector steeds belangrijker. De geleverde prestaties van de assets, de hiermee gepaard gaande veiligheid en belasting op de omgeving en plannen voor modificaties of uitbreidingen zijn voor organisaties niet meer autonoom vast te stellen. Besluitvorming moet transparant zijn om de waarde van de assets zichtbaar te maken voor de stakeholders. Zodat deze geleverde waarde beter kan worden afgezet tegenover andere waarden. Zeker als ruimte schaars wordt en er meer projecten dan middelen zijn.

Beslissingen over aanpassingen, uitbreiding of afstoting van assets in het asset portfolio moeten goed zijn onderbouwd ten aanzien van prestaties, kosten en risico’s, uiteraard in meerdere scenario’s en over de levensduur bezien. Duidelijker moet worden wat de impact van het besluit is op de geleverde waarde met de assets. Dit vraagt om assetmanagement besluitvorming die is gebaseerd op een risicoafweging op de bedrijfswaarden van de organisatie, binnen een heldere structuur en hieraan gekoppelde assetmanagement rollen (governance).

Instrumenten als een risicokader, zodat het duidelijk is wie over welke risico’s mag besluiten, besluitvormingscriteria die je gebruikt om voorstellen te toetsen, modellen voor scenario’s en het doorrekenen ervan en een opzet voor een business case of multi criteria analyse zijn dan onmisbaar. Maar wel geplaatst in een structuur die iedereen begrijpt, werkbaar is en waarop actief wordt gestuurd door het management. Op die manier wordt de (nieuwe) werkwijze ook ingebed in de organisatie.

Risico gebaseerde besluitvorming vormgeven in een helder proces? Wij kunnen je helpen.
Ik wil meer weten.

DIT ZORGT VOOR:

 • Top management heeft zowel de risico’s als de geleverde waarde inzichtelijk en kan dit gebruiken bij het vaststellen van strategie en in de besluitvorming.
 • Een heldere governance structuur gekoppeld aan rollen en functies die bijdraagt aan goede en transparante op risico gebaseerde besluitvorming.
 • Het aantoonbaar creëren van waarde voor de stakeholders.
 • Minder verassingen in de operationele en financiële prestaties doordat assetrisico’s en procesrisico’s samenkomen in de integrale besluitvorming.
 • Meer mogelijkheden om assetmanagement besluitvorming te delegeren tot op tactisch en operationeel niveau, waardoor de vakbekwaamheid van medewerkers op tactisch en operationeel wordt beloond en gewaardeerd.

 

SAMENWERKEN MET IES?

Samenwerken met IES? Aan de hand van jouw wensen bepalen we samen de stip op de horizon. De weg daar naartoe verschilt per vraagstuk en daarom is onze aanpak altijd maatwerk. Wij geloven in de kracht van de mensen achter de techniek. Door de aandacht voor het menselijke aspect realiseren we samen een blijvende verandering in jouw organisatie.

 

VOOR DEZE DIENST ZETTEN WIJ ONDER ANDERE IN:

 • Bedrijfswaarden-risicomatrix
 • Risicokader
 • Opstellen besluitvormingscriteria
 • Business case / Multi-criteria analyse
 • Criticality analyse
 • Asset Health indicatoren
 • Lange-termijn investerings- en onderhoudsplannen

 

Meer weten? Randolph Smit vertelt je vrijblijvend graag meer.
Neem vandaag nog contact op

Meer weten? Randolph vertelt je vrijblijvend graag meer.

Neem contact op met Randolph!

ing. Randolph Smit

Lead Projects

randolph.smit@iesbv.nl