Algemene voorwaarden Webshop

Op alle aankopen via onze webshop zijn onze algemene voorwaarden webshop van toepassing. Deze pagina bevat een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige tekst van onze algemene voorwaarden behorende bij aankopen via onze webshop kan je hier vinden.

Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden verkoop via webshop 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Afnemer: Iedere partij die een product en/of dienst aanschaft bij de ondernemer; 
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
 3. Content: De inhoud of het eindresultaat van een dienst of product die voor de afnemer/ gebruiker beschikbaar wordt gesteld; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 7. Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van afnemer of zelf afnemer, die blijkens de algemene voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door de ondernemer beschikbaar gestelde content; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 9. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten; 
 10. Inbreuk: Een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer; 
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 12. Ondernemer: de rechtspersoon die digitale producten en/of diensten op afstand aan afnemer aanbiedt; 
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 14. Producten: Alle door de ondernemer aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord); 
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

IES Asset Management 

BINK36 – Unit C241 

Binckhorstlaan 36 

2516 BE Den Haag 

Telefoonnummer: +31 (0)70 – 7400470 

E-mailadres: Informatie@iesbv.nl 

KVK nummer: 24315673 

Btw nummer: NL809593956B01 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer via deze webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen via deze webshop tussen ondernemer en afnemer. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
  bijzonder: 

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan; 
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
 11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Afnemer, ook indien afnemer particulier is, ziet bij het accepteren van deze Algemene voorwaarden af van zijn recht op ontbinding.  

 

Artikel 7 – De prijs

 1. In het aanbod worden zowel de prijzen inclusief als exclusief btw genoemd. 
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

 

Artikel 8 – Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. 
 4. Er wordt pas geleverd wanneer de betaling door ondernemer ontvangen is. 

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling geschiedt via de in de webshop aangeboden betaalmethoden, zijnde direct via mollie of per factuur waarbij de betaaltermijn op de factuur geldig is.  
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

 Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 5. Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

 

ONLINE PRODUCTEN – GEBRUIKERSVOORWAARDEN

De in dit onderdeel (online producten) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval de ondernemer online producten levert aan de afnemer. De bepalingen van ‘online producten’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen. 

 

Artikel 1. Gebruiksrecht

 1. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de afnemer van de voor het online product geldende vergoeding, verleent de ondernemer de afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de online producten en de daarin opgenomen content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst. Onverminderd het overigens in de overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van de ondernemer: 
 2. op afstand toegang te krijgen tot de online producten en de daarin opgenomen content; 
 3. de content uit het online product in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren; 
 4. niet-substantiële gedeelten van de content op te slaan of te printen; 
 5. bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) de content over te nemen uit het online product in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van de afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden. 
 6. De online producten mogen door de afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal gebruikers als overeengekomen. De afnemer zal de online producten niet aan derden beschikbaar stellen. 
 7. Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag de afnemer de online producten niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineeren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren. 

 

Artikel 2. Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

 1. De afnemer gaat ermee akkoord dat hij de ondernemer alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die de ondernemer nodig heeft om de toegang tot online producten naar behoren te kunnen verlenen. 
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan de ondernemer online producten of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van de ondernemer noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. De ondernemer deelt de afnemer zo spoedig mogelijk mee omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van online producten, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van de afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan online producten met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van online producten moet worden beperkt, bericht de ondernemer de afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. 

 

Artikel 3. Garanties

 1. De ondernemer garandeert niet dat de online producten vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. De ondernemer geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik. 
 2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de afnemer of van derden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet. 
 3. De afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door de ondernemer verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de online producten te kunnen gebruiken. 
 4. Om gebruik te kunnen maken van de online producten heeft de afnemer inloggegevens nodig. De afnemer is slechts gerechtigd één toegangscode per persoon te gebruiken. 
 5. De afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens. Zodra de afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de afnemer de ondernemer daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de content en online producten door derden via de inloggegevens van de afnemer. De afnemer stelt de ondernemer schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de content en/of online producten door derden via de inloggegevens van de afnemer. 
 6. De afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van online producten door gebruikers en staat ervoor in dat gebruikers de bepalingen van de overeenkomst zullen naleven. 
 7. Voor de compatibiliteit van het online-product verwijzen wij naar Knowdis (https://www.knowdis.nl).  

 

Artikel 4. Gebruikersvoorwaarden

 1. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van IES Asset Management (de “ondernemer”), alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de “informatie”):
  De gebruiker is ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient de gebruiker de website te verlaten. 

 

Artikel 5. Informatie

 1. Deze website van de ondernemer wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de ondernemer niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. De ondernemer kan er niet voor instaan dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. 
 2. De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 

 

Artikel 6. Eigendomsrechten

 1. Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo’s, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer of zijn licentiegevers. 
 2. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag de gebruiker deze website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 

 

Artikel 7. Opschorting en beëindiging

 1. Het is aan de vrije beoordeling van de ondernemer of een schending van deze gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. De ondernemer is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien de ondernemer van mening is dat deze gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer door zijn en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s). 

 

Artikel 8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. 
 2. De ondernemer en aan zijn gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend zijn werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer. 
 3. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 
 4. De ondernemer is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst. 
 5. Eventuele schade en/of kosten die voor gebruiker ontstaan door het gebruik van deze website komen voor eigen rekening. 

 

Artikel 9. Overig

 1. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
 2. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. 
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021.